Rekisteri- ja tietosuojaseloste – Toyme Lab Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Laatimispäivä 21.12.2018

1 Rekisterin pitäjä

Toymelab Oy (y-tunnus: 1615150-8)
Rautatienkatu 14 A
33100 Tampere
info@toymelab.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Mika Jokiniemi
Rautatienkatu 14 A
33100 Tampere
mika.jokiniemi@toymelab.com

2 Rekisterin nimi

Toyme asiakas- ja markkinointirekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen sähköpostimarkkinoinnissa.

5 Rekisterin tietosisältö

Kerättävät tiedot ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietosisältö kerätään asiakassuhteen elinkaaren eri vaiheissa.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n iulkopuolelle

Rekisterin sisältämiä henkilö- tai yritystietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Pääsääntöisesti tietoaineistoa ei käsitellä manuaalisesti tai tulosteta. Mikäli rekisteriin saadaan manuaalista tietoaineistoa tai sitä tulostetaan, säilytetään sitä aina lukitussa tilassa. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti noudattaen tietojen säilyttämisestä annettuja päätöksiä ja säännöksiä sekä ohjeita.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

10 Tarkastusoikeus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ((EU 2016/679)) mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ((EU 2016/679)) mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle.

12 Kielto-oikeus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

13 Tietojen poistaminen

Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot katselmoidaan säännöllisesti ja tiedot poistetaan kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista käsittelyperustetta.

14 Yhteyden otot

Mahdolliset yhteyden otot ja lisätieto pyynnöt ohjataan kohdassa 2 määritetylle henkilölle.